Transfer to Sougia

Prices for Taxi, Mini Van, Mini Bus, Limo

Sougia is 198 km from Heraklion airport and 79 km from Chania airport

Taxi to Sougia

 •   1-4 Passengers
 •   1-4 Suitcases
 •   3h 15 min from Heraklion.
 •   1h 45 min from Chania.

Heraklion Airport Taxi to Sougia

Chania Airport Taxi to Sougia


Minivan to Sougia

 •   1-7 Passengers
 •   1-7 Suitcases
 •   3h 15 min from Heraklion.
 •   1h 45 min from Chania.

Heraklion Airport Minivan to Sougia

Chania Airport Minivan to Sougia


Minibus to Sougia

 •   1-16 Passengers
 •   1-15 Suitcases
 •   3h 15 min from Heraklion.
 •   1h 45 min from Chania.

Heraklion Airport Minibus to Sougia

Chania Airport Minibus to Sougia


Limo Taxi to Sougia

 •   1-4 Passengers
 •   1-4 Suitcases
 •   3h 15 min from Heraklion.
 •   1h 45 min from Chania.

Heraklion Airport Limo to Sougia

Chania Airport Limo to Sougia