Transfer to Skaleta

Prices for Taxi, Mini Van, Mini Bus, Limo

Skaleta is 69 km from Heraklion airport and 80 km from Chania airport

Taxi to Skaleta

 •   1-4 Passengers
 •   1-4 Suitcases
 •   1h from Heraklion.
 •   1h 15 min from Chania.

Heraklion Airport Taxi to Skaleta

Chania Airport Taxi to Skaleta


Minivan to Skaleta

 •   1-7 Passengers
 •   1-7 Suitcases
 •   1h from Heraklion.
 •   1h 15 min from Chania.

Heraklion Airport Minivan to Skaleta

Chania Airport Minivan to Skaleta


Minibus to Skaleta

 •   1-16 Passengers
 •   1-15 Suitcases
 •   1h from Heraklion.
 •   1h 15 min from Chania.

Heraklion Airport Minibus to Skaleta

Chania Airport Minibus to Skaleta


Limo Taxi to Skaleta

 •   1-4 Passengers
 •   1-4 Suitcases
 •   1h from Heraklion.
 •   1h 15 min from Chania.

Heraklion Airport Limo to Skaleta

Chania Airport Limo to Skaleta