Transfer to Koutsounari

Prices for Taxi, Mini Van, Mini Bus, Limo

Koutsounari is 102 km from Heraklion airport and 250 km from Chania airport

Taxi to Koutsounari

 •   1-4 Passengers
 •   1-4 Suitcases
 •   1h 30 min from Heraklion.
 •   3h 30 min from Chania.

Heraklion Airport Taxi to Koutsounari

Chania Airport Taxi to Koutsounari


Minivan to Koutsounari

 •   1-7 Passengers
 •   1-7 Suitcases
 •   1h 30 min from Heraklion.
 •   3h 30 min from Chania.

Heraklion Airport Minivan to Koutsounari

Chania Airport Minivan to Koutsounari


Minibus to Koutsounari

 •   1-16 Passengers
 •   1-15 Suitcases
 •   1h 30 min from Heraklion.
 •   3h 30 min from Chania.

Heraklion Airport Minibus to Koutsounari

Chania Airport Minibus to Koutsounari


Limo Taxi to Koutsounari

 •   1-4 Passengers
 •   1-4 Suitcases
 •   1h 30 min from Heraklion.
 •   3h 30 min from Chania.

Heraklion Airport Limo to Koutsounari

Chania Airport Limo to Koutsounari